Pacjent

W związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a w szczególności art. 13 i 14 RODO określającego obowiązek informacyjny Administratora danych, uprzejmie informujemy:
1) Administratorem danych osobowych pacjentów oraz członków rodzin pacjentów jest Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, z którym można kontaktować się pod adresem Charcice 12, 64-412 Chrzypsko Wielkie lub przez e-mail: charcice@poczta.onet.pl.
2) Administrator przetwarza również dane osobowe w Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu przy ul. Małeckiego 11, 60-706 Poznań.
3) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować listownie na adres: adresem Charcice 12, 64-412 Chrzypsko Wielkie lub przez e-mail: iod@zlucharcice.com.pl.
4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– W zakresie realizacji świadczeń medycznych;
– W celu postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy procesu leczenia/terapii;
– w celu wysyłania dokumentacji niezbędnej do wykonywania świadczeń medycznych;
– W celu prowadzenia ewidencji pacjentów;
– Prowadzenie rozliczeń udzielanych świadczeń z NFZ;
– W celu zapewnienie opieki zdrowotnej i zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej
– Ustalenie tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość
– W celu zapewnienia bezpieczeństwa;
– W celu odbierania i archiwizowania oświadczenia, w których pacjent upoważnia inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania informacji o stanie zdrowia;
– W celu potwierdzenia bądź odwołanie terminu wizyty, przypomnienia o tej konsultacji, poinformowania o konieczności przygotowania się do umówionego badania/wizyty czy poinformowania o możliwości odbioru wyniku badań;
– w celach statystycznych w Narodowym Funduszu Zdrowia i Głównym Urzędzie Statystycznym
– na potrzeby zarządzania sytuacją kryzysową przez Wojewodę;
– w celu kontaktowania się (głosowe lub tekstowe – wiadomości sms) z pacjentami lub z członkiem rodziny w zakresie objętym upoważnieniem;
– W celu przekazania ich do kontaktu z terapeutą;
– do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania danych w tym celu;
– w związku z prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz spoczywającymi obowiązkami podatkowymi – w celu wystawiania np. rachunków za wykonane usługi przez Administratora;
– W celu alokacji kosztów tworzenia Listy dłużników; 
5) Źródło pochodzenia danych osobowych:
– osoba, której dane dotyczą;
– pacjent, w zakresie danych osobowych członków rodziny;
-członek rodziny pacjenta;
– przedstawiciel ustawowy osoby, której dane dotyczą;
–  NFZ;
– organy rządowe/samorządowe, urzędy, organy administracji itp.
6) Podstawa prawna przetwarzanych danych osobowych:
– rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzaju, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
– ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
– art. 26 ustawy o prawach pacjenta § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ w zakresie w jakim podmiot udzielający świadczeń medycznych zobowiązany jest do udostępnia dokumentacji medycznej
– Art. 9 ust. 2 lit. h  RODO w zw. z  art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ.
– Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z  art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ.
-Ustawa o rachunkowości, w szczególności 74 ust. 2 ustawy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c  RODO;
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby której dane dotyczą;
– zgoda członka rodziny pacjenta, na przetwarzanie jego/jej danych osobowych;
– zgoda rodzicielska na przetwarzanie danych osobowych dziecka;
–  Uzasadniony interes Administratora – ZLU w Charcicach i/lub PTUiW w Poznaniu w zakresie realizacji zadań ZLU w Charcicach w związku z realizacją ustawowych obowiązków (opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami, dochodzenie naszych roszczeń i obrona praw.
7) Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
– imię i nazwisko; płeć, imiona rodziców; data urodzenia; stan cywilny, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), numer PESEL, nr dowodu osobistego, adresów e-mail, numeru telefonu, numeru PESEL, danych kontaktowych osób trzecich do kontaktu i dostępu do dokumentacji medycznej, informacji znajdujących się w dokumentacji medycznej z innych placówek medycznych, dane znajdujące się w dokumentacji medycznej pacjenta,
– imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa członka rodziny pacjenta upoważnionego do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej, 
– imię i nazwisko, adres, nr PESEL, dane kontaktowe, numer telefonu, adres email rodziców niepełnoletniego pacjenta;
8) Odbiorcą danych osobowych będą:
– ZLU w Charcicach znajdującej się w Polsce w Charcicach 12, 64-412 Chrzypsko Wielkie
– Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu przy ul. Małeckiego 11, 60-706 Poznań. 
– Hosting i przechowywanie danych ma miejsce w Charcicach 12, 64-412 Chrzypsko Wielkie oraz w Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu przy ul. Małeckiego 11, 60-706 Poznań, znajdujących się w Polsce.
– Uprawnione organy rządowe/samorządowe, urzędy, organy administracji itp.
– dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, dostawcom usług prawnych i doradczych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.
– osobom upoważnionym przez Pacjenta w ramach realizacji praw pacjenta.
9) Dane osobowe będą:
– w zakresie dokumentacji medycznej:
a) przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu;
b) przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu, w przypadku gdy zgon nastąpił na skutek uszkodzenia ciała albo zatrucia,
c) przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je wykonano w zakresie zdjęć rentgenowskich, gromadzonych poza dokumentacją medyczną pacjenta;
d) przez okres 5 lat – skierowania na badania lub zlecenia specjalisty;
e) przez okres 22 lat, dokumentacja medyczna dotycząca dzieci, które nie ukończyły 2. roku życia
– przez okres maksymalnie 6 lat (maksymalny okres przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego), o ile dłuższy okres przechowywania nie wynika z przepisów szczególnych zgodnie z Polityką Zatrzymywania Danych. 
Po upływie w/w okresów dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone. 
Więcej informacji na temat naszego harmonogramu zatrzymywania danych osobowych znajduje się w Polityce Zatrzymywania Danych dostępnej w siedzibie Zakładu/Przychodni.
10) Z uwagi na to, że Administrator korzysta/może korzystać z usług innych dostawców, np. w zakresie serwisu sprzętu diagnostycznego, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.
11) Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowani, ani nie prowadzi profilowania;
12) Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
– w przypadku w jakim podstawą prawną jest zgoda prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed  jej cofnięciem; zgodę można cofnąć listownie na wyżej wskazany adres Administratora danych;
– prawo dostępu do treści swoich danych;
– prawo zmiany/aktualizacji danych osobowych;
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać przesłania danych do innego administratora. Jednakże Administrator Danych zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody;
– prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy Administrator Danych  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację listownie na wyżej wskazany adres Administratora Danych;
– prawo do usunięcia danych osobowych.
13) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących, narusza przepisy RODO;
14) Konsekwencją niepodania danych osobowych lub nieudzielenie zgody bądź jej cofnięcie na przetwarzanie danych osobowych, może być brak możliwości udzielenia świadczenia, wglądu do dokumentacji medycznej, uzyskania informacji o stanie zdrowia.
15) Podanie danych osobowych, w zakresie w jakim nie wynika to z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub lokalnego jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do właściwego realizowania zadań ZLU w Charcicach i/lub PTUiW w Poznaniu w związku z realizacją zatrudnienia, realizacją swoich usług, realizacją zadań Administratora.