Ubezpieczenie zdrowotne

 

Potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych odbywa się w systemie e-WUŚ NFZ. Wystarczy, że podasz w rejestracji swój numer PESEL i potwierdzisz swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy

 Jeżeli NFZ nie potwierdził twoich uprawnień, a wiesz, że masz do nich prawo, możesz je potwierdzić poprzez:
– przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń,
– złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń.

Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń
Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia zobowiązana jest przedstawić potwierdzenie prawa do ich uzyskania.
Do czasu wydania Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, np.:

dla osoby zatrudnionej na umowę o pracę:
– raport miesięczny ZUS RMUA wydany przez pracodawcę + ZUS ZUA lub ZUS ZZA,
– aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
– legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną datą i pieczątką pracodawcy;
– dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:
– aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne + ZUS ZUA (ZUS ZZA);

dla osoby ubezpieczonej w KRUS:
– zaświadczenie lub legitymacja wydana i aktualnie potwierdzona przez KRUS;
– dla emerytów i rencistów:
– legitymacja emeryta-rencisty,
– aktualne zaświadczenie z ZUS/KRUS/WBE/ZER;

dla osoby zarejestrowanej jako bezrobotna:
– aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy;
– dla osoby dobrowolnie ubezpieczonej:
– umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej + potwierdzenie zgłoszenia w ZUS (ZUS ZZA);
– dla osoby posiadającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
– decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy wydana na określony okres;
– dla osób pobierających zasiłek chorobowy, wypadkowy, rehabilitacyjny, macierzyński:
– jest zaświadczenie o wypłacaniu zasiłku lub dokument potwierdzający wypłatę świadczenia pieniężnego.

Uwaga! Prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje w okresie pobierania zasiłku

dla osób przebywających na ciągłym zwolnieniu lekarskim:
– jest zaświadczenie z ZUS/KRUS informujące o ciągłości zwolnienia.

dla osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty:
– jest zaświadczenie z ZUS/KRUS potwierdzające ubieganie się o przyznanie emerytury lub renty.

dla członka rodziny ubezpieczonego:
– dowód opłacenia składki przez głównego płatnika oraz zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny, np. druki: ZUS RMUA + ZUS ZCNA (ZCZA);
– aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę;
– zaświadczenie wydane przez ZUS o zgłoszeniu członków rodziny

Dodatkowo dla uczniów i studentów (pomiędzy 18 a 26 r. ż.) niezbędna jest legitymacja szkolna lub studencka.

Jeżeli pacjent nie posiada aktualnego zaświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń, może taki dokument przedstawić w innym czasie:
jeśli przebywa w Ośrodku – nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia
lub
w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia.

Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

Ważność dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń
Przyjmuje się, że dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30 dni od:
– daty wystawienia – zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenia ZUS i KRUS,
– daty poświadczenia – legitymacja ubezpieczeniowa,
– daty opłacenia składki – ZUS RMUA, dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne,
– daty ważności dokumentu – legitymacja rencisty.
Wyjątkami od tej zasady są:
– legitymacja emeryta – ważna bezterminowo,
– zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego – do końca terminu ważności,
– decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy – ważna do dnia określonego w decyzji.