Poradnia

 

Zasady przyjmowania do Poradni:
–  przyjmujemy bez skierowania od lekarza; 
–  rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00 – w tym czasie można osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej   lub przez osoby trzecie ustalić termin wizyty u lekarza, który postawi diagnozę nozologiczną, a następnie skieruje do specjalisty psychoterapii uzależnień, który na podstawie informacji zebranych podczas oceny sytuacji pacjenta przygotuje wspólnie z nim plan terapii (dostosowany do aktualnych potrzeb i możliwości pacjenta); 
– zgłaszając się w wyznaczonym dniu przyjęcia należy okazać w rejestracji dokument z nr pesel potwierdzający tożsamość np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy.

POMOC DLA OSÓB, KTÓRE MAJĄ PROBLEM Z UŻYWANIEM ALKOHOLU

Dla pijących w sposób szkodliwy:
– indywidualna i grupowa praca nad zmianą modelu picia;

Dla osób uzależnionych
 Zalecanym i najbardziej bezpiecznym celem terapeutycznym dla osób uzależnionych jest utrzymanie trwałej abstynencji oraz poprawa zdrowia fizycznego, psychicznego i jakości życia. Dla pacjentów, którzy mają trudność z utrzymaniem trwałej abstynencji akceptowanym celem może być redukcja spożycia alkoholu i ograniczenie szkód (przy czym redukcja spożycia i szkód może być celem pośrednim na drodze do abstynencji). Cel terapeutyczny jest określany wspólnie z pacjentem i zawsze istnieje możliwość zmiany celu (cele mogą być modyfikowane).

Pacjent realizuje cele terapeutyczne uczestnicząc w programie psychoterapii uzależnień (sesje grupowe i indywidualne).

Program podstawowy – praca psychoterapeutyczna jest skoncentrowana na:
– budowaniu, wzmacnianiu motywacji do zmiany;
– uczeniu i wzmacnianiu umiejętności pomagających zmienić wzory zachowania związane  z piciem;
– zasobach osoby uzależnionej;
– podtrzymaniu zmiany, nauce zapobiegania nawrotom picia;

Program zaawansowany:
– praca nad poczuciem własnej wartości, złością, wstydem, poczuciem winy, poczuciem krzywdy, rozwojem duchowym, asertywnością, uczuciami i inne;
– praca nad rozwiązywaniem problemów osobistych;

Pomoc dla osób współuzależnionych:
– sesje indywidualne i grupowe;

Program podstawowy – praca psychoterapeutyczna jest skoncentrowana na:
– budowaniu i wzmacnianiu motywacji do zmiany;
– edukacji nt. uzależnienia i jego wpływu na sytuację rodzinną i osobistą;
– rozpoznaniu własnego wzorca współuzależnienia;
– uczeniu i wzmacnianiu umiejętności konstruktywnego radzenia sobie;

Program zaawansowany:
– wzmacnianie wprowadzonych zmian;
– rozwijanie umiejętności;
– praca nad problemami osobistymi.

 Pomoc dla osób z syndromem DDA:
– sesje indywidualne;
– praca nad problemami osobistymi.
– pomoc psychologiczna (konsultacje, interwencje kryzysowe itp.).