Poradnia

hide

 

Zasady przyjmowania do Poradni

           -  przyjmujemy bez skierowania od lekarza; 

-  rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00 – w tym czasie można osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej   lub przez osoby trzecie ustalić termin wizyty u lekarza, który postawi diagnozę nozologiczną, a następnie skieruje do specjalisty psychoterapii uzależnień, który na podstawie informacji zebranych podczas oceny sytuacji pacjenta przygotuje wspólnie z nim plan terapii (dostosowany do aktualnych potrzeb i możliwości pacjenta); 

- zgłaszając się w wyznaczonym dniu przyjęcia należy okazać w rejestracji dokument z nr pesel potwierdzający tożsamość np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy.

POMOC DLA OSÓB, KTÓRE MAJĄ PROBLEM Z UŻYWANIEM ALKOHOLU

 

 

Dla pijących w sposób szkodliwy

- indywidualna i grupowa praca nad zmianą modelu picia;

  

Dla osób uzależnienych

 Zalecanym i najbardziej bezpiecznym celem terapeutycznym dla osób uzależnionych jest utrzymanie trwałej abstynencji oraz poprawa zdrowia fizycznego, psychicznego i jakości życia. Dla pacjentów, którzy mają trudność z utrzymaniem trwałej abstynencji akceptowanym celem może być redukcja spożycia alkoholu i ograniczenie szkód (przy czym redukcja spożycia i szkód może być celem pośrednim na drodze do abstynencji). Cel terapeutyczny jest określany wspólnie z pacjentem i zawsze istnieje możliwość zmiany celu (cele mogą być modyfikowane).

Pacjent realizuje cele terapeutyczne uczestnicząc w programie psychoterapii uzależnień (sesje grupowe i indywidualne).

 

Program podstawowy - praca psychoterapeutyczna jest skoncentrowana na:

- budowaniu, wzmacnianiu motywacji do zmiany;

uczeniu i wzmacnianiu umiejętności pomagających zmienić wzory zachowania związane  z piciem;

zasobach osoby uzależnionej;

podtrzymaniu zmiany, nauce zapobiegania nawrotom picia;

 

Program zaawansowany:

- praca nad poczuciem własnej wartości, złością, wstydem, poczuciem winy, poczuciem krzywdy, rozwojem duchowym, asertywnością, uczuciami i inne;

praca nad rozwiązywaniem problemów osobistych;

 

 

 

Pomoc dla osób współuzależnionych:

- sesje indywidualne i grupowe;

 

Program podstawowy – praca psychoterapeutyczna jest skoncentrowana na:

- budowaniu i wzmacnianiu motywacji do zmiany;

- edukacji nt. uzależnienia i jego wpływu na sytuację rodzinną i osobistą;

- rozpoznaniu własnego wzorca współuzależnienia;

- uczeniu i wzmacnianiu umiejętności konstruktywnego radzenia sobie;

 

Program zaawansowany:

- wzmacnianie wprowadzonych zmian;

- rozwijanie umiejętności;

- praca nad problemami osobistymi.

 

 Pomoc dla osób z syndromem DDA:

- sesje indywidualne;

- praca nad problemami osobistymi.

- pomoc psychologiczna (konsultacje, interwencje kryzysowe itp.).hide
lato

mapa