WOTUW

hide

Zadania Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu (Dz. U. z 2000 r. Nr 3, poz. 44 ze zm.). Zadania te dotyczą przede wszystkim:

  • udzielania konsultacji specjalistycznych dla pracowników merytorycznych i zakładów lecznictwa odwykowego,
  • koordynacji pracy zakładów lecznictwa odwykowego na terenie województwa,
  • działalność metodyczno-organizacyjną w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dotyczących problemów lecznictwa odwykowego na terenie województwa, w tym:
  • koordynację działalności zakładów lecznictwa odwykowego związana z zapewnianiem dostępności świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
  • ocenę jakości świadczeń udzielanych przez zakłady lecznictwa odwykowego na terenie województwa,
  • współpracę z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  • inicjowanie i prowadzenie działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w lecznictwie odwykowym oraz osób współdziałających z zakładami lecznictwa odwykowego w realizacji zadań programowych, w tym organizowanie staży i szkoleń.

Kontakt

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
60-706 Poznań; ul. Małeckiego 11
tel./fax 0618664958;
e-mail:
odwykowa@poczta.onet.pl


Placówki leczenia uzależnienia od alkoholu na terenie Wielkopolski
www.parpa.pl

Napisz do nas:
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
60-706 Poznań; ul. Małeckiego 11

e-mail: odwykowa@poczta.onet.pl

 
hide
lato

mapa