Deklaracja dostępności

Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach (w skrócie ZLU)

telefon: 61 295 11 29, 61 295 66 44

Fax: 61 295 11 13

e-mail: charcice@zlucharcice.com.pl

adres korespondencyjny: Charcice 12, 64-412 Chrzypsko Wielkie

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 848).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zlucharcice.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 1999-11-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-08

Data aktualizacji deklaracji dostępności: 2024-03-19

Status zgodności z ustawą
Strona internetowa ZLU jest częściowo zgodna z normą europejską/WCAG 2.1. AA.
Niezgodności na stronie:

 • materiały multimedialne: filmy osadzone na stronie oraz w serwisach zewnętrznych nie posiadają napisów lub wersji migowej dla osób głuchych (zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy przepisów nie stosuje się do multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 roku),
 • pokaz slajdów na stronie głównej,
 • część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część ikon jest w rozmiarze niezgodnym z normą.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Data sporządzenia deklaracji
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osobą odpowiedzialną jest: Paweł Kumański
Adres poczty elektronicznej: p.kumanski@zlucharcice.com.pl.
Telefon: +48 61 29 51 113.
Tą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, Charcice 12, 64-412 Chrzypsko Wielkie

 • budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami,
 • nawierzchnia ciągu pieszego prowadzącego do budynku jest wykonana z kostki brukowej, co utrudnia poruszanie się na wózku,
 • ciąg pieszy prowadzący do budynku nie posiada oznaczeń fakturowych i oznaczeń kolorystycznych,
 • główne wejście nie jest dostępne dla wszystkich użytkowników, a dojście do wejścia dostępnego jest nieczytelnie oznaczone,
 • budynek nie jest przyjazny dla psów asystujących,
 • do części budynku mieszkalnego jest winda,
 • do stołówki można dostać się windą,
 • schody zewnętrze są wachlarzowe,
 • schody nie są oznaczone kontrastowo i brak przed nimi faktury ostrzegawczej,
 • otwarcie drzwi wejściowych wymaga znacznej siły,
 • przeszklenia drzwi wejściowych nie są oznaczone kontrastowo,
 • skrzydła drzwiowe nie są oznakowane w widoczny sposób,
 • ze względu na charakter placówki recepcja jest daleko od wejścia,
 • wykładziny, dywany i wycieraczki nie są na stałe przymocowane do podłoża,
 • toaleta nie jest oznaczona opisem w brajlu. Nie wszystkie podajniki zamontowano na odpowiedniej wysokości,
 • elementy wyposażenia toalety (miska ustępowa, umywalka itp.) nie są skontrastowane kolorystycznie w stosunku do ścian,
 • dźwig nie dysponuje sygnalizacją dźwiękową/głosową przyjazdu. Podnośnik obsługiwany jest przez personel.

Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, ul. Małeckiego 11, 60-706 Poznań

 • Wejście główne prowadzące do Poradni jest z płaskim podjazdem bez schodów, posiada uchwyty,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest  zabezpieczone bramkami,
 • dla budynku nie ma zabezpieczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza.