WOTUW

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia realizuje zadania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 15 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2410 z 2018.12.27),  a do jego zadań należy w szczególności:

• monitorowanie funkcjonowania placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w zakresie dostępności świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu na terenie województwa;

• ocena jakości świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu udzielanych na  terenie województwa oraz przygotowanie wniosków i zaleceń w tym zakresie, w tym wnioskowanie o konieczności  podjęcia doskonalenia zawodowego pracowników;

• opiniowanie wojewódzkich strategii i planów w zakresie zdrowia publicznego;

• udzielanie konsultacji podmiotom leczniczym prowadzącym placówki oraz  innym podmiotom zajmującym się rozwiązywaniem problemów alkoholowych;

• prowadzenie działalności metodyczno-organizacyjnej w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dotyczących rozpowszechnienia uzależnienia od alkoholu i związanych z nim problemów oraz leczenia uzależnienia od alkoholu na terenie województwa, a także ocena tych danych;

• inicjowanie i realizacja działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w placówkach, w tym organizowanie staży i szkoleń; 

• inicjowanie i prowadzenie działań podnoszących kompetencje zawodowe osób współdziałających z placówkami w realizacji zadań programowych; 

• współpraca z państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wojewódzkim konsultantem ds. psychiatrii i wojewódzkim konsultantem ds. psychologii klinicznej;

Placówki leczenia uzależnienia od alkoholu na terenie Wielkopolski  –  www.parpa.pl

Kontakt WOTUW:

tel.: 61 866 49 58