Rekrutacja


Szanowni Państwo,
w związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a w szczególności art. 13 i 14 RODO określającego obowiązek informacyjny Administratora danych, uprzejmie informujemy:

1) Administratorem danych osobowych jest Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, z którym można kontaktować się pod adresem Charcice 12, 64-412 Chrzypsko Wielkie lub przez e-mail: charcice@poczta.onet.pl.
2) Administrator przetwarza również dane osobowe w Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu przy ul. Małeckiego 11, 60-706 Poznań;
3) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować listownie na adres: adresem Charcice 12, 64-412 Chrzypsko Wielkie lub przez e-mail: iod@zlucharcice.com.pl.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w realizowanych przez ZLU w Charcicach i/lub PTUiW w Poznaniu:  
– procesie rekrutacyjnym na który została złożona aplikacja;
– procesie rekrutacyjnym na inne stanowisko niż została złożona aplikacja;
– przyszłych procesach rekrutacji; 
– w celu oceny kwalifikacji zawodowych kandydata, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko;
– w celu zatrudnienia pracowników.
5) Kategorie i podstawa prawna przetwarzanych danych osobowych:
– art. 221 § 1 kodeksu pracy – w zakresie danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
– zgoda na przetwarzanie danych przekazanych zawarta w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym, jeżeli przekazuje Pan/Pani dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
– zgoda na przetwarzanie danych do prowadzonych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska,
– zgoda na przetwarzanie danych do prowadzonych w przyszłych procesach rekrutacyjnych,
– zgoda na przekazanie danych osobowych do innych spółek Grupy Kapitałowej Makarony Polskie, jeżeli kandydat jest zainteresowany udziałem w procesach rekrutacyjnych w tych spółkach.
– Uzasadniony interes ZLU w Charcicach oraz PTUiW w Poznaniu – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. ZLU w Charcicach ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić umiejętności i zdolności kandydata do pracy na danym stanowisku.
6) Odbiorcą danych osobowych kandydata będą:
– ZLU w Charcicach znajdującej się w Polsce w Charcicach 12, 64-412 Chrzypsko Wielkie
– Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu przy ul. Małeckiego 11, 60-706 Poznań. 
Hosting i przechowywanie danych ma miejsce w Charcicach 12, 64-412 Chrzypsko Wielkie oraz w Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu przy ul. Małeckiego 11, 60-706 Poznań, znajdujących się w Polsce.
dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, biurom pośrednictwa pracy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.
7) Dane osobowe będą:
– niezwłocznie usuwane po zakończeniu danego procesu rekrutacyjnego – do 14 dni;
– niezwłocznie usuwane po zakończeniu procesów rekrutacyjnych prowadzonych równolegle na inne stanowiska w przypadku wyrażenia takiej zgody- do 14 dni;
– przechowywane przez okres 3 lat od daty przesłania aplikacji w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych. 
8) Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich, nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowani, ani nie prowadzi profilowania;
9) Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przysługujące kandydatowi:
– w przypadku w jakim podstawą prawną jest zgoda prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed  jej cofnięciem; zgodę można cofnąć listownie na wyżej wskazany adres Administratora danych;
– prawo dostępu do treści swoich danych;
– prawo zmiany/aktualizacji danych osobowych;
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ZLU w Charcicach i/lub PTUiW w Poznaniu danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody;
– prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację listownie na wyżej wskazany adres Administratora danych;
– prawo do usunięcia danych osobowych.
10) Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy kandydat uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących kandydata, narusza przepisy RODO;
11) Konieczność podania przez kandydata danych osobowych wynika z  221 § 1 kodeksu pracy.
12) Konsekwencją niepodania danych osobowych lub nieudzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji będzie brak możliwości uczestniczenia w realizowanych przez ZLU w Charcicach i/lub PTUiW w Poznaniu procesach rekrutacyjnych.
13) Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z 221 § 1 kodeksu pracy oraz w zakresie w jakim nie wynika to z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub lokalnego jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do pełnej weryfikacji Pana/Pani profilu zawodowego w odniesieniu do oczekiwań zdefiniowanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

Zgody:
a) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZLU w Charcicach i/lub PTUiW w Poznaniu w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Zostałem(-am) poinformowany(-a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym czasie za pomocą „FORMULARZA WYCOFANIA ZGODY OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ” wysłanego wiadomością e-mail na adres charcice@poczta.onet.pl lub pocztą na adres Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, Charcice 12, 64-412 Chrzypsko Wielkie;
b) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZLU w Charcicach i/lub PTUiW w Poznaniu w celu przeprowadzenia innych równoległych procesów rekrutacji na inne stanowiska zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Zostałem(-am) poinformowany(-a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym czasie za pomocą „FORMULARZA WYCOFANIA ZGODY OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ” wysłanego wiadomością e-mail na adres charcice@poczta.onet.pl lub pocztą na adres Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, Charcice 12, 64-412 Chrzypsko Wielkie;
c) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZLU w Charcicach i/lub PTUiW w Poznaniu również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Zostałem(-am) poinformowany(-a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym czasie za pomocą „FORMULARZA WYCOFANIA ZGODY OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ” wysłanego wiadomością e-mail na adres charcice@poczta.onet.pl lub pocztą na adres Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, Charcice 12, 64-412 Chrzypsko Wielkie;