Podmiot współpracujący

 W związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a w szczególności art. 13 i 14 RODO określającego obowiązek informacyjny Administratora danych, uprzejmie informujemy:
1) Administratorem danych osobowych  podmiotów współpracujących, zleceniobiorców, zleceniodawców, firm, danych osobowych pracowników w/w podmiotów jest Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, z którym można kontaktować się pod adresem Charcice 12, 64-412 Chrzypsko Wielkie lub przez e-mail: charcice@poczta.onet.pl.
2) Administrator przetwarza również dane osobowe w Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu przy ul. Małeckiego 11, 60-706 Poznań.
3) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować listownie na adres: adresem Charcice 12, 64-412 Chrzypsko Wielkie lub przez e-mail: iod@zlucharcice.com.pl.
4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– celu zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych;
– W celu prowadzenia ewidencji;
– W celu zgłoszenia zleceniobiorcy nie prowadzącego działalności gospodarczej i członków jego rodziny do ZUS, ich aktualizacji oraz przekazywania informacji o zwolnieniach;
– Prowadzenie rozliczeń finansowych, naliczanie potrąceń, obliczanie składek ZUS;
– W celu podnoszenia umiejętności i dokonywania oceny pracowników;
– Dane wizerunkowe są przetwarzane w celach marketingowych, dokumentowania wydarzeń okolicznościowych i publikowania;
– W celu spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jako stronie umowy; 
– W celu zapewnienia bezpieczeństwa;
– w celu kontaktowania się (głosowe lub tekstowe – wiadomości sms, email, korespondencja tradycyjna);
– w celu kontaktowania się z podmiotem;
5) Źródło pochodzenia danych osobowych:
– Osoba/podmiot, której dane dotyczą;
– pracodawca osoby, której dane dotyczą;
– organy rządowe/samorządowe, urzędy, organy administracji itp.
15) Podstawa prawna przetwarzanych danych osobowych:
– Ustawa kodeks cywilny;
– Ustawa o VAT;
– Ustawa o p.d.o.p.;
– Ustawa o p.d.o.f.;
– Ustawa o rachunkowości;
– Regulacje bankowe;
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby/podmiotu której dane dotyczą;
– zgoda pracownika podmiotu, na przetwarzanie jego/jej danych osobowych;
– Uzasadniony interes Administratora – ZLU w Charcicach i/lub PTUiW w Poznaniu w zakresie realizacji zadań ZLU w Charcicach w związku z realizacją ustawowych obowiązków.
16) Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
– Nazwa/imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania/adres do korespondencji/adres siedziby/oddziału, numer PESEL/DO/NIP/REGON/KRS, numer telefonu; adres poczty elektronicznej lub inna formy komunikacji elektronicznej; Numer rachunku bankowego, dane osobowe pracownika/pracowników podmiotu;
17) Odbiorcą danych osobowych będą:
– ZLU w Charcicach znajdującej się w Polsce w Charcicach 12, 64-412 Chrzypsko Wielkie
– Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu przy ul. Małeckiego 11, 60-706 Poznań. 
– Hosting i przechowywanie danych ma miejsce w Charcicach 12, 64-412 Chrzypsko Wielkie oraz w Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu przy ul. Małeckiego 11, 60-706 Poznań, znajdujących się w Polsce.
– organy rządowe/samorządowe, urzędy, organy administracji itp.
– dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.
18) Dane osobowe będą:
– w zakresie dokumentacji księgowej/rachunkowej –  okresy określone w art. 74 ustawy o rachunkowości lub innych przepisach szczególnych;
– przez okres maksymalnie 6 lat (maksymalny okres przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego), o ile dłuższy okres przechowywania nie wynika z przepisów szczególnych zgodnie z Polityką Zatrzymywania Danych. 
Po upływie w/w okresów dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone. 
Więcej informacji na temat naszego harmonogramu zatrzymywania danych osobowych znajduje się w [Polityce Zatrzymywania Danych dostępnej w siedzibie Zakładu/Przychodni].
19) Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich, nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowani, ani nie prowadzi profilowania;
20) Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
– w przypadku w jakim podstawą prawną jest zgoda prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed  jej cofnięciem; zgodę można cofnąć listownie na wyżej wskazany adres Administratora danych;
– prawo dostępu do treści swoich danych;
– prawo zmiany/aktualizacji danych osobowych;
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać przesłania danych do innego administratora. Jednakże Administrator Danych zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody;
– prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy Administrator Danych  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację listownie na wyżej wskazany adres Administratora Danych;
– prawo do usunięcia danych osobowych.
6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących, narusza przepisy RODO;
7) Podanie danych osobowych, w zakresie w jakim nie wynika to z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub lokalnego jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do właściwego realizowania zadań ZLU w Charcicach i/lub PTUiW w Poznaniu w związku z realizacją umowy, realizacją swoich usług, realizacją zadań Administratora.