Zasady kierowania i przyjmowania do Ośrodka

Wszyscy Państwo, którzy pragniecie podjąć leczenie w naszym Ośrodku najpierw powinniście ustalić termin przyjęcia do Zakładu.

W celu ustalenia terminu przyjęcia:

1. niezbędne jest posiadanie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, np. lekarza z Poradni Leczenia Uzależnień bądź lekarza rodzinnego,

2. osoba dokonująca zgłoszenia musi skierowanie posiadać przy sobie w czasie rozmowy z osobą rejestrującą,

3. zgłoszenia można dokonać telefonicznie, mailowo, osobiście, również za pośrednictwem innych osób pod warunkiem spełnienia wymagań pkt 1 i 2.

W celu przyjęcia w ustalonym terminie:

1. po ustaleniu terminu przyjęcia, oryginał skierowania należy dostarczyć (korespondencyjnie lub osobiście) do Zakładu w ciągu kolejnych 14 dni. W przeciwnym wypadku osoba zapisana zostanie skreślona z kolejki oczekujących i procedurę zapisania należy powtórzyć od początku,

2. należy zgłosić się w stanie trzeźwym, kobiety po 2-tygodniowej abstynencji oraz 3-tygodniowej abstynencji od środków psychoaktywnych (również Relanium, Clonazepam),

3. należy okazać dokument z nr PESEL potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, aplikacja mobilna),

4. osoby nieubezpieczone, uzależnione od alkoholu, mają zagwarantowane leczenie bezpłatne.


W zależności od nasilenia objawów klinicznych i rodzaju uzależnienia, po decyzji lekarza przyjmującego przyjęcia odbywają się na:

1. Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (detoksykacyjny – dotyczy tylko mężczyzn):

– okres pobytu na 10 dni dla uzależnionych od alkoholu,

– okres pobytu do 56 dni dla uzależnionych od substancji nasennych i uspokajających.

2. Oddział Leczenia Uzależnień (terapeutyczny – dotyczy mężczyzn i kobiet).

3. Kobiety mogą być przyjęte po dwutygodniowej abstynencji.

4. Lekarz przyjmujący dokonuje klasyfikacji pacjenta do przyjęcia. W przypadku stwierdzenia przeciwwskazań do przyjęcia do Naszego Ośrodka pacjent otrzymuje odmowę przyjęcia. O przyjęciu decyduję lekarz przyjmujący.

5. Osoby po spożyciu alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych nie są przyjmowane do Ośrodka.

6. Pacjenci, którzy są w trakcie leczenia farmakologicznego odnośnie innych schorzeń zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia od lekarza prowadzącego leczenie.

7. Ośrodek Leczenia Uzależnień w Charcicach nie oferuje programu leczenia dla osób z podwójną diagnozą.”

 

Szanowni Państwo!
Wybierając się do Nas na terapię prosimy o uwzględnienie długości pobytu na jednym oddziale w Ośrodku:

1. oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych – okres pobytu od 10 dni do 56 dni,

2. oddział leczenia uzależnień – okres pobytu 6 tygodni,

3. lub oddział leczenia uzależnień – okres pobytu 2 tygodnie.

W związku z tym prosimy o zabranie rzeczy, pieniędzy i tego co uznacie za niezbędne dla siebie, w takiej ilości aby starczyło Państwu na cały pobyt w Ośrodku, np.: Zobacz tutaj