Pracownik

W związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a w szczególności art. 13 i 14 RODO określającego obowiązek informacyjny Administratora danych, uprzejmie informujemy:
1) Administratorem danych osobowych pracowników oraz członków rodzin pracowników jest Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, z którym można kontaktować się pod adresem Charcice 12, 64-412 Chrzypsko Wielkie lub przez e-mail: charcice@poczta.onet.pl.
2) Administrator przetwarza również dane osobowe w Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu przy ul. Małeckiego 11, 60-706 Poznań.
3) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować listownie na adres: adresem Charcice 12, 64-412 Chrzypsko Wielkie lub przez e-mail: iod@zlucharcice.com.pl.
4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– W celu zatrudnienia pracowników;
– W celu prowadzenia ewidencji pracowników ;
– W celu zgłoszenia pracownika i członków jego rodziny do ZUS, ich aktualizacji oraz przekazywania informacji o zwolnieniach;
– Prowadzenie rozliczeń z pracownikami, naliczanie potrąceń, obliczanie składek ZUS;
– W celu podnoszenia umiejętności i dokonywania oceny pracowników;
– Dane wizerunkowe są przetwarzane w celach marketingowych, dokumentowania wydarzeń okolicznościowych i publikowania;
– W celu podnoszenia kwalifikacji pracowników, uzyskania uprawnień;
– W celu prowadzenia postępowania powypadkowego w związku z wypadkiem przy pracy;
– W celu spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jako pracodawcy; 
– W celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy;
– W celu kontaktowania się (głosowe lub tekstowe – wiadomości sms) z pracownikiem lub z członkiem rodziny w przypadku braku kontaktu pracownikiem;
– W celu wysyłania pasków wynagrodzeń;
– W celu kontaktowania się z pracownikiem;
– W celu wysyłania loginu i hasła do pierwszego logowania;
– W celu uzyskania informacji o potrzebach pracownika;
– W celu przekazania ich do kontaktu z pacjentem;
– W celu przekazania ich do kontaktu z dostawcą; 
– W celu alokacji kosztów tworzenia Listy dłużników;
– W celu budżetowania – utworzenia i prowadzenia rezerwy urlopowej;
– W celu rozliczenia z pracownikiem kosztów delegacji i wydatków służbowych;
– W celu zakładania profili użytkowników w banku;
– W celu księgowania wynagrodzeń pracowników;
– W celu rozliczenia pracowników czy nie zalegają lub mają do wypłaty gotówkę, zapłaty zobowiązań, otrzymywania należności;
– W celu ewidencjonowania szkoleń; 
– W celu ustalenia praw socjalnych określonych w Regulaminie Funduszu Świadczeń Socjalnych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Administratora, 
– W celu realizacji uprawnień do uzyskania wsparcia finansowanego ze środków przeznaczonych na działalność socjalną, przyznania ulgowych usług i świadczeń oraz dopłat z ZFŚS, a także do ustalenia ich wysokości
5) Źródło pochodzenia danych osobowych:
– osoba, której dane dotyczą;
– pracodawca osoby, której dane dotyczą;
– pracownika, w zakresie danych osobowych członków rodziny;
– członek rodziny pracownika;
– przedstawiciel ustawowy osoby, której dane dotyczą;
– organy rządowe/samorządowe, urzędy, organy administracji itp.
6) Podstawa prawna przetwarzanych danych osobowych:
– kodeks pracy s szczególności art. 221, art. 222– w zakresie danych: art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
– Ustawa o VAT;
– Ustawa o p.d.o.p.;
– Ustawa o p.d.o.f.;– Ustawa o rachunkowości;
– Regulacje bankowe;
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
– art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby której dane dotyczą;
– zgoda członka rodziny pracownika, na przetwarzanie jego/jej danych osobowych;
– zgoda rodzicielska na przetwarzanie danych osobowych dziecka pracownika;
– Uzasadniony interes Administratora – ZLU w Charcicach i/lub Przychodni TUiW w Poznaniu  – w zakresie realizacji zadań ZLU w Charcicach w związku z realizacją ustawowych obowiązków.
7) Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
– imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; stan cywilny, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, ukończone szkoły, dane dotyczące twórczości, działalności zawodowej, zdobyte certyfikaty, informację o ukończonych kursach dokształcających, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, rodzaj umowy o pracę, wymiar zatrudnienia (czas pracy), wysokość zarobków, numer PESEL/NIP/ dowodu osobistego lub paszportu; zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku; numer telefonu; adres poczty elektronicznej lub inna formy komunikacji elektronicznej; Numer rachunku bankowego;
– imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa członka rodziny pracownika, 
– imię i nazwisko dziecka pracownika
8) Odbiorcą danych osobowych będą:
– ZLU w Charcicach znajdującej się w Polsce w Charcicach 12, 64-412 Chrzypsko Wielkie
– Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu przy ul. Małeckiego 11, 60-706 Poznań. 
– Hosting i przechowywanie danych ma miejsce w Charcicach 12, 64-412 Chrzypsko Wielkie oraz w Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu przy ul. Małeckiego 11, 60-706 Poznań, znajdujących się w Polsce.
– organy rządowe/samorządowe, urzędy, organy administracji itp.
– dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.
9) Dane osobowe będą:
– w zakresie akt osobowych pracownika przez okres 50 lat od zakończenia stosunku pracy;
– dane osobowe osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z ZFŚS, listy obecności, harmonogramy pracy, wnioski urlopowe, kopie wydanych zaświadczeń są przechowywane przez okres ubiegania się o konkretne świadczenie oraz czas niezbędny do ustalenia prawa do świadczenia i realizacji tego prawa, a także okres 3 lat od dnia wymagalności roszczenia, zgodnie z art. 291 § 1 Kodeksu pracy.
– w zakresie których podstawą przetwarzania do czasu zakończenia stosunku pracy, o ile zgoda jest wymagana, a także okres 3 lat od dnia wymagalności roszczenia, zgodnie z art. 291 § 1 Kodeksu pracy, w każdym innym przypadku do czasu wycofania zgody;
– przez okres maksymalnie 6 lat (maksymalny okres przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego), o ile dłuższy okres przechowywania nie wynika z przepisów szczególnych zgodnie z Polityką Zatrzymywania Danych. 
Po upływie w/w okresów dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone. 
Więcej informacji na temat naszego harmonogramu zatrzymywania danych osobowych znajduje się w [Polityce Zatrzymywania Danych dostępnej w siedzibie Zakładu/Przychodni].
10) Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich, nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowani, ani nie prowadzi profilowania;
11) Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
– w przypadku w jakim podstawą prawną jest zgoda prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed  jej cofnięciem; zgodę można cofnąć listownie na wyżej wskazany adres Administratora danych;
– prawo dostępu do treści swoich danych;
– prawo zmiany/aktualizacji danych osobowych;
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać przesłania danych do innego administratora. Jednakże Administrator Danych zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody;
– prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy Administrator Danych  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację listownie na wyżej wskazany adres Administratora Danych;
– prawo do usunięcia danych osobowych.
12) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących, narusza przepisy RODO;
13) Konsekwencją niepodania danych osobowych lub nieudzielenie zgody bądź jej cofnięcie na przetwarzanie danych osobowych, może być brak możliwości zatrudnienia, rozwiązanie stosunku pracy, brak możliwości realizacji innych zadań w tym zadań socjalnych i społecznych Administratora wobec pracownika lub członków jego rodziny.
14) Podanie danych osobowych, w zakresie w jakim nie wynika to z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub lokalnego jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do właściwego realizowania zadań ZLU w Charcicach i/lub PTUiW w Poznaniu w związku z realizacją zatrudnienia, realizacją swoich usług, realizacją zadań Administratora.